/ درباره دانشگاه / امکانات و تجهیزات / آزمایشگاه ها / آزمایشگاه ترمودینامیک

آزمایشگاه ترمودینامیک