/ ساختار سازمانی / حوزه ریاست / روسای قبلی

روسای قبلی

روساي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامسر از زمان تاسيس تا كنون

 

دکتر علی خلخالی

از آبان 1395 تا کنون و ادامه دارد

 

 

 

دکتر جواد خلعتبری

از اردیبهشت 1388 تا آبان 1395