/ ساختار سازمانی / معاونت پژوهش و فناوری / معاون پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری